Karty podarunkowe w TOY Planet

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem karty podarunkowej TOY Planet.

Regulamin Karty Podarunkowej TOY Planet z dn. 05.10.2015

Definicje:
1) Wydawcą Karty Podarunkowej TOY Planet jest TOY PLANET Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, Al. Armii Krajowej 8c/5, 50-541 Wrocław, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417054, NIP: 896-15-30-341, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Roberta Momockiego oraz Wiceprezesa Zarządu – Jacka Zagrobelnego.
2) Karta Podarunkowa TOY Planet to bon towarowy wydawany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepach TOY Planet.
3) Nabywca to osoba, która w sklepie sieci TOY Planet otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową TOY Planet w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
4) Użytkownik to każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej TOY Planet.

Warunki ogólne

1) Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej TOY Planet może być dokonane tylko w sklepach TOY Planet.
2) Nabywca zobowiązuje się do przekazania TOY Planet środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej TOY Planet.
3) Karta Podarunkowa TOY Planet może być zrealizowana wyłącznie w sklepie TOY Planet, w którym została zakupiona.
4) Karta Podarunkowa TOY Planet nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona TOY Planet.
5) TOY Planet nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe TOY Planet, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.
6) Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do TOY Planet z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Podarunkowej TOY Planet.
7) Karta Podarunkowa TOY Planet jest ważna 12 miesięcy od momentu zakupu.

Zasady korzystania z Karty Podarunkowej TOY Planet

1) TOY Planet przyjmuje do realizacji w sklepach TOY Planet wyłącznie Karty Podarunkowe TOY Planet nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
2) Przy realizacji Karty Podarunkowej TOY Planet, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej TOY Planet.
3) Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej TOY Planet.
4) Przy wydaniu Karty Podarunkowej TOY Planet Nabywca otrzyma od Wydawcy niefiskalny wydruk z kasy, jako potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
5) TOY Planet ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej TOY Planet w przypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej TOY Planet np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym TOY Planet, uszkodzenia Karty Podarunkowej TOY Planet w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie, upływu terminu ważności Karty Podarunkowej TOY Planet (12 miesięcy po jej zakupie), w innych przypadkach niezawinionych przez TOY Planet.
6) Zakup Karty Podarunkowej TOY Planet nie podlega żadnym upustom ani rabatom (dotyczy Karty Klienta TOY Planet).

Postanowienia końcowe

1) Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Karty Podarunkowej TOY Planet oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2) Wydanie Karty Podarunkowej TOY Planet nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
3) Karta Podarunkowa TOY Planet w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Podarunkowa TOY Planet jest elektroniczną formą bonu towarowego.
4) Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
5) Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.toyplanet.pl oraz w sklepach TOY Planet. TOY Planet ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.
6) TOY Planet zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez TOY Planet, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w sklepach TOY Planet oraz na stronie internetowej www.toyplanet.pl.

 • Promocje

  W naszych sklepach sieci Toy Planet istnieje specjalna strefa oznaczona strzałką "Super Cena", w której zawsze są wyjątkowe promocje. Co tydzień znajdziecie tam kolejne markowe produkty w dobrych cenach. Zapraszamy do sklepów TOY Planet!
 • Bądź na bieżąco

 • Kontakt

  BIURO ZARZĄDU
  TOY Planet
  PPHU WOJTEX Wojciech Goduński Złotniki 11
  99-205 Dalików


  Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
  pn. – pt. w godz.: od 7:00 do 15:00

  e-mail: info@toyplanet.pl
 • Video